Aborcja - fakty
 
 
 
"Rocznie na świecie wykonuje się około 50 milionów aborcji.
Najczęściej podawaną przyczyną jest "niechciana", "niezamierzona" ciąża.
Przerwanie ciąży jest najczęściej wykonywaną u kobiet procedurą chirurgiczną.
Pomimo szerokiego wprowadzenia antykoncepcji liczba aborcji w Szwecji
wzrosła o 12 proc. w latach 1986-88.
Każdego roku z powodu powikłań po tym zabiegu umiera na świecie 50 - 100 tys. kobiet."
 
 
 

 
 
Aborcja powinna być zakazana przynajmniej z kilku powodów:
1. Aborcja to zabicie niewinnego, nie mogące się obronić dziecka.
2. Zagraża ona życiu i zdrowiu fizycznemu kobiety.
3. Szkodzi zdrowiu psychicznemu kobiety, a to pogarsza jej relacje z otoczeniem.
4. Aborcja również negatywnie wpływa na rodzinę, męża i dzieci.
 
 

1. Aborcja to uśmiercenie niewinnego dziecka
 
Naukowcy o początku życia człowieka
 
"Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. To fakt biologiczny, medyczny, niepodważalny. Przyjęcie do wiadomości tego faktu winno u każdego, niezależnie od wyznawanego światopoglądu, prowadzić do bezwarunkowego szacunku wobec życia każdej poczętej istoty ludzkiej. Poniżej wypowiedzi naukowców, lekarzy, z polskich wydawnictw, jeszcze z czasów PRL, kiedy wszystkie publikacje były cenzurowane przez komunistyczne władze.
 
doc. dr hab. med. W. Fijałkowski (ginekolog-położnik, pracownik naukowy Akademii Medycznej w Łodzi):
"Życie człowieka zaczyna się w chwili zapłodnienia. Nazwijmy ją chwilą zero. Owa zapłodniona komórka - zygota - jest rozmiarów małego łebka szpilki [...].W kropelce znajduje się ukryta moc kształtująca postać ludzką w wytyczonym kierunku jej indywidualnego rozwoju [...]. Już w pierwszej sekundzie po nastaniu chwili zero zostało ustalone, że: osiągniesz 176 cm wzrostu, włosy twoje będą ciemne i kręcone, wargi wąskie, podbródek z dołeczkiem, nos nieco zadarty; że jesteś dziewczynką lub chłopcem".
(W. Fijałkowski Dar rodzenia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985, s. 58)
 
prof. dr med. J. Lejeune (kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu):
"Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu [...].Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym".
(cyt. za: miesięcznik Wiedza i życie, nr 11, 1986, s. 8)"
 
 
Więcej cytatów w materiale źródłowym:  "Naukowcy o początku życia człowieka” -
 
Nauka jasno mówi, że ludzkie życie rozpoczyna się w momencie poczęcia, więc aborcja jest zabiciem człowieka. Potwierdzają ten fakt zdjęcia martwych abortowanych dzieci. Obejrzeć je można m.in. na stronie http://www.aborcja.web-portals.pl/aborcja-zdjecia.html Kilka z nich umieszczono na dole strony.
 
 
 
2. Aborcja zagraża życiu i zdrowiu fizycznemu kobiety

 Najwyższa umieralność kobiet? W następstwie aborcji...
 
"Zgony matek w następstwie aborcji znacznie przewyższają liczbę zgonów podczas porodu – tak wynika z opublikowanej w Danii analizy przyczyn tzw. zgonów położniczych.
 
Powszechnie uważa się, że dla kobiety aborcja jest bezpieczniejsza niż poród. Tymczasem nowa analiza dokumentacji medycznej prawie pół miliona Dunek pokazuje znacznie wyższą umieralność matek w następstwie przerwania ciąży niż porodu.
 
Kobiety, które dokonały aborcji w pierwszych 12 tygodniach ciąży umierały niemal dwukrotnie częściej niż kobiety rodzące. Sytuacja dotyczy okresu 180 dni po zdarzeniu.
 
Kobiety, które dokonały aborcji po 12. tygodniu ciąży umierały czterokrotnie częściej niż kobiety rodzące. Sytuacja dotyczy jednego roku po zdarzeniu.
 
Badania, w których analizowano umieralność kobiet w powiązaniu z historią prokreacji oparto na danych medycznych 463 tys. kobiet, które w latach 1980 – 2004 po raz pierwszy zaszły w ciążę.
 
Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Medical Science Monitor” w artykule pod tytułem: “Short and Long Term Mortality Rates Associated with First Pregnancy Outcome: Population Register Based Study for Denmark 1980-2004”.
 
eMBe/Hli.org.pl/Bibula.com"
 
 
Źródło:  "Najwyższa umieralność kobiet? W następstwie aborcji..."

Skutki fizyczne aborcji
 
"Ich stopień i trwałość jest zależna od: metody aborcji, wieku kobiety, zaawansowania ciąży, kolejności ciąż oraz rodności kobiety (liczby ciąż i porodów)1. Są to:
 
       # krwawienie, zakażenie dróg rodnych (zapalenie macicy, jajowodów)2, uszkodzenie (czasem trwałe) szyjki macicy3, przebicie macicy (1-4 na 1000 procedur), krwotok - związany z atonią macicy, przebiciem macicy podczas zabiegu lub nierozpoznanymi wcześniej zaburzeniami krzepliwości krwi4 (1,5 na 1000), uszkodzenie jelit lub pęcherza moczowego, zator wodami płodowymi5, zrosty wewnątrzmaciczne, nietrzymanie moczu, endometrioza6, powikłania zakrzepowo-zatorowe7;
          # bóle brzucha (u prawie wszystkich kobiet), wysypki na skórze, nudności, wymioty8;
       # zwiększone ryzyko raka piersi od 20-50%9, wynikające m.in. z mechanizmu biologicznego10 (dot. wysokiego stężenia estradiolu);
     # zagrożenia związane z płodnością: niewydolność szyjki macicy, przedwczesne porody11, zaburzenia płodności12, zakażenie drobnoustrojem Chlamydia trachomatis (u 10-25% kobiet)13, poronienie14, ciąża pozamaciczna15, bolesne współżycie i zaburzenia miesiączkowania16.
 
Skutki zdrowotne mogą dotyczyć krótkiego okresu lub dłuższej perspektywy czasowej, czasem nawet całego życia17.
 
 
 
Bibliografia:
1 B. Chazan, Somatyczne następstwa aborcji, [w:] red. B. Chazan, W. Simon, Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, tł. A. Jankowiak, Z. Karpiński, Wrocław 2009, s. 77.
2 Tamże, s. 79.
3 Tamże, s. 78, za: R.A. Munsick, Pregnancy., dz. cyt.
4 E. Baszak, R. Sikorski, Medyczne skutki aborcji, "Służba życiu", nr V/2000, s. 12.
5 B. Chazan, Somatyczne następstwa., dz. cyt., s. 79, za: R.A. Munsick, Pregnancy., dz. cyt.
6 B. Willke, J. Willke, Aborcja. Pytania i odpowiedzi, przeł. E. Kowalewska, L. Kowalewski, Gdańsk 1990, s. 115-118.
7 Tamże, s. 101.
8 Związane są głównie z tzw. aborcją farmakologiczną, por. B. Chazan, Somatyczne następstwa., dz. cyt., s. 83, za: S.P. Christin Maitre, I.M. Bouchard, Medical termination of pregnancy, "New Engl. J. Med.", nr 342 (13), 2000, s. 946-956.
9 J. Brind, Sztuczne poronienie a rak piersi: dowody epidemiologiczne i biologiczne, [w:] red. B. Chazan, W. Simon, Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, tł. A. Jankowiak, Z. Karpiński, Wrocław 2009, s. 95.
10 D. Kornas-Biela, Zdrowie reprodukcyjne kobiet: potrzeba integralnego i pozytywnego podejścia, [w:] red. K. Szymański, Europa - aborcja - prawa rodziców. Prawa reprodukcyjne - fakty nie ideologia, Wrocław - Bruksela 2007, s. 21.
11 por. B. Chazan, Somatyczne następstwa., dz. cyt., s. 78, za: R.A. Munsick, Pregnancy., dz. cyt.; B. Willke, J. Willke, Aborcja. Pytania., dz. cyt., s. 123.
12 B. Chazan, Somatyczne następstwa., dz. cyt., s. 79.
13 Tamże, s. 80, za: F. E. Skjeldestad, Induced abortion: chlamydia trachomatis and postabortal complications. A cost benefit analysis, "Acta Obst. Gyn. Scan.", nr 63, 1987, s. 82-187.
14 Tamże, s. 80.
15 B. Willke, J. Willke, Aborcja. Pytania., dz. cyt., s. 101.
16 B. Chazan, E. Prokop, Medyczne aspekty ochrony życia, "Głos dla życia", nr 1 (114), 2012, s. 10.
17 B. Chazan, Somatyczne następstwa., dz. cyt., s. 86."
 
 
Źródło: "Skutki somatyczne” - http://www.aborcja.info.pl/somatyka.html
 
 
 
3. Aborcja szkodzi zdrowiu psychicznemu kobiety, a to pogarsza jej relacje z otoczeniem

Skutki psychiczne aborcji
 
"Psychiczne następstwa aborcji są zróżnicowane indywidualnie, czasem tłumione i wypierane.
 
Do najczęstszych skutków psychicznych aborcji zalicza się: PTSD, PAS, żałoba, poczucie winy i wstydu, poczucie krzywdy i bycia ofiarą, osamotnienie, utrata sensu życia, zamrożenie emocjonalne, niepokój, zaburzenia seksualne, trudności w relacjach z innymi, zaburzenia psychosomatyczne1.
 
Z badań wynika, że kobiety po aborcji są narażone m.in. na:
     # zespół stresu pourazowego (50%),
     # myśli i uczucia unikowe (96%),
     # depresję (78%),
     # poczucie winy (80%),
     # epizody retrospektywnych przebłysków (76%),
     # cierpienie z powodu zetknięcia się ze zdarzeniami przypominającymi aborcję (92%),
     # myśli i próby samobójcze (8%),
     # zachowania autodestrukcyjne (10%),
     # odrętwienie emocjonalne (28%),
     # trudności ze spaniem (48%),
     # problemy z koncentracją (34%),
     # problemy w związku (54%).
 
U kobiet mogą również wystąpić zespoły objawów:
     # PTSD (Zespół Stresu Pourazowego) - zaburzenie psychologiczne następujące po wydarzeniach traumatycznych. Charakteryzuje się ponownym przeżywaniem traumatycznego wydarzenia (np. odczuwanie przykrych wspomnień, nawracające przykre sny, cierpienie psychiczne), unikaniem lub zmniejszanie wrażliwości na bodźce z otoczenia (np. unikanie myśli, rozmów dotyczących wydarzenia, amnezja psychogenna, poczucie wyobcowania), objawami nadmiernej pobudliwości (np. drażliwość, zaburzenia snu, problemy z koncentracją)3.
     # PAD (Post Abortion Distress) - pojawia się w pierwszych trzech miesiącach po dokonaniu aborcji i może trwać do pół roku. Charakterystyczne objawy to: fizyczny i psychiczny ból, poczucie wielkiej straty (roli rodzicielskiej, zaburzenia obrazu siebie, zaburzenia snu, utraty celu życia) oraz liczne konflikty (wzajemnych relacji, ról, obawy przed współżyciem seksualnym, następną ciążą). W ostrej formie występuje u 15% kobiet, a objawy można stwierdzić u 30%. Częściej występuje u kobiet wierzących, które zabiły swoje dziecko, gdyż były do tego zmuszone4.
     # PAS (Post Abortion Syndrom) - syndrom postaborcyjny zaczyna się kilka lat po zabiegu. Może zostać wywołany urodzeniem następnego dziecka lub niemożnością jego urodzenia. Charakterystyczne objawy PAS: duży niepokój, niezadowolenie z życia, depresja, poczucie braku sensu życia i beznadziejności. Ponadto pojawiają się zaburzenia relacji z innymi, niechęć do współżycia seksualnego. Mogą wystąpić także bardzo silne lęki, koszmary senne, kobieta może słyszeć głosy nienarodzonych dzieci. PAS nie zależy od światopoglądu czy wyznania, lecz ma podłoże fizjologiczno-psychologiczne5.
 
 
Bibliografia:
1 Por. D. Kornas-Biela, Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje przerywania ciąży, "Przegląd Psychologiczny", nr 31 (2), 1988, s. 467-487; A. Winkler, Zranione macierzyństwo: doświadczenia matek po aborcji, [w:] red. D. Kornas-Biela, Oblicza macierzyństwa, Lublin 1999, s. 241-245.
2 A. Speckhard, N. Mufel, Uniwersalne reakcje na aborcję? Więź, trauma i żal u kobiet z doświadczeniem aborcji, [w:] red. B. Chazan, W. Simon, Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, tł. A. Jankowiak, Z. Karpiński, Wrocław 2009, s. 136-138.
3 A. Grzywna, Pogranicza psychiatrii. Drogi i bezdroża umysłu, Lublin 2009, s. 147.
4 M. Ryś, Natura nie wybacza nigdy, "Służba życiu. Zeszyty problemowe", nr 4, 1999, s. 12-16.
5 M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999, s. 89."
 
 
Źródło: "Skutki psychiczne” - http://www.aborcja.info.pl/psychika.html
 
 
 
4. Aborcja negatywnie wpływa na rodzinę, męża i dzieci
 
Psychologiczna analiza zaburzeń występujących po przerwaniu ciąży

"W 1984 roku przeprowadzono badania długofalowe 75 małżeństw po zabiegu przerwania ciąży7. U 25% badanych więzi w małżeństwie całkowicie się załamały. Większość stwierdziła wzrost drażliwości i poczucia winy we wzajemnych relacjach.

Badania przeprowadzone w 1984 roku wśród studentów w Stanach Zjednoczonych pozwoliły zauważyć, że "stygmat" aborcji występuje nie tylko u kobiet, ale także u ojców tych dzieci8. Stwierdzono u nich występowanie poczucia mniejszej wartości, negatywne spostrzeganie osób płci odmiennej, zaburzenia więzi z dotychczasowymi partnerkami oraz występowanie ostrych konfliktów po aborcji.
 
W 1985 roku przeprowadzono szeroko zakrojone badania dotyczące wpływu aborcji na relacje pomiędzy małżonkami9. W efekcie tych badań powstało studium przypadków osób przeżywających kryzys małżeński po zabiegu przerywania ciąży. U wielu małżonków stwierdzono wyparcie poczucia winy, które ujawniło się dopiero po kilku latach. Małżeństwa te przeżywały zaburzenia pełnienia ról, poważne konflikty, zdrady małżeńskie, obniżone poczucie własnej wartości.

W 1986 roku opublikowano badania przeprowadzone przez doktora Edwarda Sheridan w Georgetown University Hospital, dotyczące wpływu przerywania ciąży na urodzone już rodzeństwo10. Jeżeli dzieci wiedziały o ciąży matki, oczekiwały narodzin dziecka. Kiedy ono się nie pojawiało, dzieci przeżywały poczucie frustracji, często winę przypisując sobie. W wielu przypadkach stwierdzono u dzieci występujący lęk przed matką po tym, gdy się dowiedziały o zabiegu przerwania ciąży.

Podobne dane uzyskała dr Joanne Angelo, przeprowadzając badania dzieci w klinice Tufts University School of Medicine w 1987 roku11. Stwierdziła poważne zaburzenia u dzieci, które wiedziały o dokonaniu zabiegu przerywania ciąży przez swoje matki. U tych dzieci występowało wyizolowanie od rodziców, lęk przed rodzicami.

W 1989 roku ukazał się artykuł Philipa G. Neya i Adele Rose Wickett Mental Health and Abortion: Review and Analysis12, omawiający ponad sto publikacji dotyczących skutków przerywania ciąży. Autorzy stwierdzają, że większość kobiet w wyniku aborcji doświadcza poczucia winy, nieszczęścia, niepokoju, zaburzeń snu, obniżenia poczucia własnej wartości, a także ma poczucie braku bezpieczeństwa, braku oparcia w najbliższej osobie - kobiety te przeżywają negatywne zmiany w osobowości, doświadczają zaburzeń seksualnych13. Powołując się na badania Blumberga i innych stwierdzają, że na depresję po aborcji cierpi 92% kobiet oraz 82% mężczyzn - ojców zabitych dzieci.

 
Przypisy:
7 Men and Abortion, Lessons, Losses and Love. Arthur Shostak and Gary McLouth 1984.
8
Abortion as Stigma: In the Eyes of the Beholder, Gerdi Weidner and William Griffitt, Journal of Research in Personality. Vo. 18. 1984 pp. 359-379.
9
The Effects of Abortion on a Marriage, Janet Mattinson, Abortion Medical Progress and Social Implications, Ciba Foundation Symposium, 1985, pp. 165-172.
10
The Surviving Sibling: Another Victim of Abortion, National Right to Life News. Washington D. C., September 25, 1986.
11
The Survivor Syndrome: Siblings and Abortion, National Right to Life News, Washington D. C. January 15, 1987, p. 19.
12
Psychiatric Journal of the Univ. of Ottawa/Rev. de psychiatrie de l'Univ. d'Ottawa, Vol 14, No 4. 1989, pp. 506-516.
13
Do tego artykułu warto sięgnąć. Autorzy ukazują możliwe przyczyny uzyskiwania rozbieżnych wyników w badaniach dotyczących aborcji. Jako przykład podają m.in. badania w Singapurze 1739 kobiet, których stan zdrowia po aborcji dokonanej z tzw. wskazań psychiatrycznych wyraźnie się poprawił. Prawdopodobnie jednak prawdziwym motywem były względy społeczne, (które nie mogą stanowić w myśl tamtego prawa przyczyny aborcji), stąd wymyślone zostały objawy psychotyczne, które po aborcji "zniknęły", "poprawiając" stan zdrowia kobiety.
 

Maria Ryś
dr hab. Maria Ryś - profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie"
 
 
Fragment artykułu "Gdybym wiedziała wcześniej..." -
 
 

 
 
UWAGA!!!
Poniżej znajdują się zdjęcia dzieci uśmierconych w wyniku aborcji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Koniecznie posłuchaj
 
 

 
 Twoje dziecko chodzi do szkoły?
Czy chcesz mieć pewność,
że bez Twojej wiedzy nie będzie uczestniczyć w zajęciach dotyczących m.in. edukacji seksualnej, równości, tolerancji, różnorodności?
Pobierz, wypełnij i złóż wniosek w szkole/przedszkolu - link

 
Dobrzy ludzie nie powinni
dopuścić swą bezczynnością,
aby triumfowało zło.
Benedykt XVI, Liban 2012
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pobierz, wydrukuj i rozdawaj:
 
# ulotkę ''In Vitro, pytania i odpowiedz''

# broszurę dotyczącą edukacji seksualnej typu B
(tzw. seks edukacji)
 
# broszurę zawierającą mocne argumenty przeciwko
szerzeniu homoideologii
 

 
„Przyszłość ludzkości idzie poprzez
rodzinę! Jest zatem rzeczą
nieodzowną i naglącą, aby każdy
człowiek dobrej woli zaangażował się
w sprawę ratowania i popierania
wartości i potrzeb rodziny.”
Jan Paweł II, Familiaris consortio, 86
 
„Pragnę wyrazić moje uznanie tym
wszystkim, którzy włączają się w dzieło
budowania «kultury życia» i w
poczuciu wielkiej odpowiedzialności
przed Bogiem, własnym sumieniem
i narodem bronią ludzkiego życia,
bronią godności małżeństwa i rodziny.”
Jan Paweł II, 16 X 2002
 

 
„Kościół powtarza swoje wielkie "tak"
dla godności i piękna małżeństwa jako
wiernego i płodnego wyrazu sojuszu
między mężczyzną a kobietą,
zaś "nie" dla takich filozofii, jak gender,
wynika z faktu, że wzajemność między
kobiecością a męskością jest wyrazem
piękna natury, jakiej pragnął Stwórca.”
Benedykt XVI, Watykan 19 I 2013
 

Kontakt:
kontakt.stopgender.pl@gmail.com
 

 
Hostowane na o12.pl